Àrea d'Atenció a les Persones
Joventut

Tallers d'emancipació

Realització de tres tipologies de tallers, amb l'objectiu d'afavorir l'esperit emprenedor, l'autonomia i l'emancipació juvenil:

- Taller, de 2 hores de durada, adreçat a joves d'entre 12 i 18 anys, i en grups dun màxim de 25 persones
- Taller de demostració amb els materials de la metodologia Fem Tec!, d'1 hora i mitja de durada, adreçat a grups de joves
- Taller de demostració de la metodologia Fem Tec!, adreçat a professionals.


Destinataris:
Ajuntaments, consells comarcals, mancomunitats, comunitats de municipis, consorcis locals, entitats municipals descentralitzades

Criteris de valoració: Puntuació
Nombre d'habitants de l'ens local, amb priorització dels municipis amb menys població 50
Existència d'equipaments adients on desenvolupar els tallers 50

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Dades tècniques C1-034, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/154819111/C1-034-18.pdf
Nombre màxim de sol·licituds: Una per cada tipologia de tallers sol·licitats.
Altres condicions: En les tipologies que usen la metodologia "Fem Tec!", pel seu caràcter demostratiu, es podrà sol·licitar un únic taller per centre o servei.

Condicions d'execució i justificació

Documentació per a la justificació: Comunicació del responsable de l'ens local conforme s'han realitzat els tallers.

Garantir que un mínim del 75% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre la competència professional del personal que l'ha assistit siguin iguals o superiors a 7 sobre 10 punts, però mai menys de 6.

Mesura d'esmena: S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

El 100% de les aprovacions o denegacions dels recursos s'han de comunicar mitjançant el PMT en un termini màxim de 3 mesos des de la finalització del termini de sol·licitud.

Mesura d'esmena: En el cas d'incomplir el termini fixat de 3 mesos, la unitat responsable s'ha de posar en contacte amb l'ens local en 3 dies hàbils, o menys, per disculpar-se i donar les explicacions pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim de concertació del Catàleg de serveis 2018
  • Llei 33/2010, d'1 d'octubre, de polítiques de joventut de Catalunya; Decret 90/2013 de 29 de gener, pel qual s'aprova el Pla nacional de joventut de Catalunya 2010-2020.

Afegeix a la carpeta

Descarrega

Espai de tràmits


Matèria

Benestar i ciutadania

Recurs material Recurs material

Realització de serveis i activitats

Àmbit de cooperació:
Prestació de serveis públics i garantia de la cohesió social

Unitat prestadora:
Oficina Pla Jove

Tel. 934 022 556
o.plaj@diba.cat
Formulari de contacte

Termini sol·licitudTermini sol·licitud

02/04/2018

Codi recurs

18255