Àrea d'Acció Climàtica
Sensibilització, participació i divulgació ambiental

Tallers ambientals per a municipis de menys de 20.000 habitants

Tallers ambientals que s'adrecen al públic infantil (a partir de 3 anys), juvenil o adult, amb la intenció d'estimular la participació i sensibilitzar i educar en favor del medi ambient, d'una manera vivencial i lúdica. Trobareu tota la informació dels tallers que us oferim al web: www.diba.cat/web/mediambient/tallers-ambientals


Destinataris:
Ajuntaments de municipis de fins a 20.000 habitants, entitats municipals descentralitzades

Criteris de valoració: Puntuació
Nombre d'habitants de l'ens, amb pereferència pels municipis que tinguin menys habitants 50
Motiu i vinculació del taller que se sol·licita a un projecte, equipament o campanya de sensibilització ambiental 50

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Dades tècniques C1-158, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/154819111/C1-158-18.xlsx
Nombre màxim de sol·licituds: Una per ens local, amb un màxim dos tallers que caldrà prioritzar.
Altres condicions: - Més informació: www.diba.cat/web/mediambient/tallers-ambientals
- Contacte: tallersambientals@diba.cat
- Caldrà que l'ens local beneficiari ompli una enquesta d'avaluació del taller realitzat.
- Es necessari teniu una persona de referencia durant el desenvolupament de l'activitat.
- No es realitzaran tallers per a menys de 10 persones. En general, 1 taller va destinat a 25 persones aproximadament.

Garantir que un mínim del 75% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre la qualitat del servei o producte prestat siguin iguals o superiors a 7 sobre 10 punts, però mai menys de 6.

Mesura d'esmena: S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim de concertació del Catàleg de serveis 2018
  • Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya

Afegeix a la carpeta

Descarrega

Espai de tràmits


Matèria

Medi ambient

Recurs material Recurs material

Realització de serveis i activitats

Àmbit de cooperació:
Prestació de serveis públics i garantia de la cohesió social

Unitat prestadora:
Oficina Tècnica d'Educació i Promoció Ambiental

Tel. 934 022 949
ot.educaciopa@diba.cat
Formulari de contacte

Termini sol·licitudTermini sol·licitud

08/02/2018

Codi recurs

18254