Àrea d'Igualtat i Sostenibilitat Social
Infància i adolescència en risc i prevenció de drogodependències

Serveis d'intervenció socioeducativa

Suport al disseny de serveis d'intervenció socioeducativa (infància i adolescència en risc i les seves famílies), implementant el nou model impulsat des de la Generalitat de Catalunya.
L'objectiu del nou model és situar la família com a unitat social bàsica que vetlla per la protecció i el desenvolupament dels seus membres, amb possibilitats de millora i canvi, tenint en compte els diferents nivells de risc.
El model inclou el disseny de:
- Servei a les famílies amb infants de 0-3 anys
- Servei d'atenció diürna (antic centre obert)
- Servei d'intervenció amb famílies amb infants i adolescents
- Servei d'acompanyament d'adolescents
- Servei d'intervenció socioeducativa itinerant.


Destinataris:
Ajuntaments, consells comarcals, mancomunitats, comunitats de municipis, consorcis locals, entitats municipals descentralitzades

Criteris de valoració: Puntuació
Existència d'estructura o recursos propis de l'ens 50
Grau de concreció de la demanda en termes de definició, objectius i resultats esperats 50

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Dades tècniques C1-011, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/154819111/C1-011-18.pdf
Nombre màxim de sol·licituds: Cada ens només pot presentar una sol·licitud d'entre els recursos tècnics del Servei de Suport de Programes Socials.

Garantir que un mínim del 70% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre la qualitat del servei o producte prestat siguin iguals o superiors a 8 sobre 10 punts, però mai menys de 6.

Mesura d'esmena: S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim de concertació del Catàleg de serveis 2018
  • Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya

Afegeix a la carpeta

Descarrega

Espai de tràmits


Matèria

Benestar i ciutadania

Recurs tècnic Recurs tècnic

Redacció de plans, projectes i informes

Àmbit de cooperació:
Prestació de serveis públics i garantia de la cohesió social

Unitat prestadora:
Servei d'Atenció, Dependència i Vulnerabilitat Social

Tel. 934 022 739
s.programessocials@diba.cat
Formulari de contacte

Termini sol·licitudTermini sol·licitud

08/02/2018

Codi recurs

18241