Àrea d'Igualtat i Sostenibilitat Social
Convivència, diversitat i drets civils

Servei itinerant de mediació ciutadana

Amb l'objectiu de fer accessible la mediació ciutadana als ens locals que no disposin de servei de mediació propi, s'ofereix:

- Mediació, gestió i resolució alternativa de conflictes
- Recursos de sensibilització i de difusió amb relació a la mediació, la gestió alternativa dels conflictes i la cultura del diàleg
- Assessorament i acompanyament en actuacions municipals per gestionar la convivència.


Destinataris:
Ajuntaments, consells comarcals, mancomunitats, comunitats de municipis, consorcis locals, entitats municipals descentralitzades

Requisits de concessió:
No disposar de servei de mediació propi

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Dades tècniques C1-024, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/154819111/C1-024-18.pdf
Qualsevol altra documentació que aporti informació complementària per a la valoració de la sol·licitud. Exemples: plans de convivència, actuacions en matèria de convivència, ordenances de civisme, actuacions en l'àmbit de les comunitats de veïns, etc.

El 100% de les aprovacions o denegacions dels recursos s'han de comunicar mitjançant el PMT en un termini màxim de 18 dies hàbils des de la recepció de la sol·licitud.

Mesura d'esmena: En el cas d'incomplir el termini fixat de 18 dies hàbils, la unitat responsable s'ha de posar en contacte amb l'ens local en 3 dies hàbils, o menys, per disculpar-se i donar les explicacions pertinents.

Garantir que un mínim del 80% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre la competència professional del personal que l'ha assistit siguin iguals o superiors a 7 sobre 10 punts, però mai menys de 6.

Mesura d'esmena: S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim de concertació del Catàleg de serveis 2018
  • Llei 5/2012, de 6 de juliol, de mediació en assumptes civils i mercantils; Llei 15/2009, de 22 de juliol, de mediació en l'àmbit del dret privat; Llei 21/2003, de 4 de juliol, de foment de la pau.

Afegeix a la carpeta

Descarrega

Espai de tràmits


Matèria

Benestar i ciutadania

Recurs material Recurs material

Realització de serveis i activitats

Àmbit de cooperació:
Prestació de serveis públics i garantia de la cohesió social

Unitat prestadora:
Servei de Convivència, Diversitat i Cicle de Vida

Tel. 934 022 713
s.convivencia.divers@diba.cat
Formulari de contacte

Termini sol·licitudTermini sol·licitud

31/12/2018

Codi recurs

18240