Àrea Infraestructures i Espais Naturals
Prestació de serveis d'habitatge

Servei d'Intermediació en Deutes de l'Habitatge (SIDH)

Suport econòmic als Serveis d'Atenció a la Ciutadania (SAC) associats als punts SIDH implantats i en funcionament previstos en el marc regulador del Programa SIDH, aprovat per Decret de Presidència i consultable a http://comunitatxslh.diba.cat/sites/comunitatxslh.diba.cat/files/aprov_programa_sidh.pdf. El SIDH és un programa transversal del Servei d'Acció Social i l'Oficina d'Habitatge.

Per a aquest recurs no cal presentar sol·licitud.

La quantia del suport econòmic es calcula multiplicant l'import pel manteniment d'una estructura de suport pel coeficient d'actuacions practicades on:
a) L'import per al manteniment d'una estructura de suport s'estableix segons el tram poblacional de l'ens destinatari on el volum de població es correspon amb la suma de la població de l'ens destinatari, més la població dels municipis de la seva àrea d'influència (cobertura del SIDH)
b) El coeficient d'actuacions practicades es fixa per a cada ens destinatari en funció de la seva ràtio d'expedients gestionats per hora setmanal d'atenció del SIDH.


Destinataris:
Ajuntaments, consells comarcals

Condicions d'execució i justificació

Despeses elegibles: Despesa corrent dels capítols pressupostaris:
Capítol 1.
Capítol 2.
Capítol 4.
Documentació per a la justificació: Si s'obté una acció concertada, en funció de la modalitat d'execució i l'import de l'ajut, s'ha d'adjuntar un dels formularis següents:
- C4-001-18. A càrrec del destinatari, www.diba.cat/documents/205293/152877207/C4-001-18.pdf
- C4-002-18. Per delegació en ens instrumental, www.diba.cat/documents/205293/152877207/C4-002-18.pdf
- C4-003-18. Mitjançant col·laboració interadministrativa, www.diba.cat/documents/205293/152877207/C4-003-18.pdf
- C4-004-18. Per delegació en altres ens destinataris, www.diba.cat/documents/205293/152877207/C4-004-18.pdf
- C4-005-18. Justificació de despeses simplificada (ajuts iguals o inferiors a 2.000 EUR), www.diba.cat/documents/205293/152877207/C4-005-18.pdf
Termini d'execució i justificació:Execució:01/11/2017 a 31/10/2018
Justificació: 31/10/2018

Verificar o requerir l'esmena del 70% de les justificacions presentades electrònicament en un termini màxim de 15 dies naturals des de l'entrada de la documentació a la Diputació, però mai en més de 20.

Mesura d'esmena: En el cas d'incomplir el termini fixat de 20 dies naturals, la unitat responsable s'ha de posar en contacte amb l'ens local en 3 dies hàbils, o menys, per disculpar-se i donar les explicacions pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim de concertació del Catàleg de serveis 2018
  • Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l'habitatge; Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Treu de la carpeta

Descarrega

Espai de tràmits


Matèria

Urbanisme i habitatge

Recurs econòmic Recurs econòmic

Fons de prestació

Àmbit de cooperació:
Prestació de serveis públics i garantia de la cohesió social

Unitat prestadora:
Oficina d'Habitatge

Tel. 934 022 932
o.habitatge@diba.cat
Formulari de contacte

Codi recurs

18239