Àrea d'Igualtat i Sostenibilitat Social
Consum

Servei de mediació en consum

Foment de la resolució extrajudicial de conflictes en matèria de consum mitjançant el procediment de mediació dels ens locals de la demarcació de Barcelona que disposin de servei públic de consum.


Destinataris:
Ajuntaments de municipis de més de 20.000 habitants

Criteris de valoració: Puntuació
Nombre d'habitants de l'ens, de manera que, com més població, millor valoració 40
Dotació d'estructura tècnica en l'àmbit de consum 35
Grau de participació d'electes i del personal adscrit al servei públic de consum en les activitats programades per la Xarxa Local de Consum 25

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Dades tècniques C1-039, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/154819111/C1-039-18.pdf
Nombre màxim de sol·licituds: Una per ens local.
Altres condicions: Els ajuntaments que sol·licitin el recurs han de complir els següents requisits:
- Estar adherits a la Xarxa Local de Consum de la Diputació de Barcelona.
- Estar inscrits al directori de serveis públics de consum de Catalunya, on hi consti la mediació com una de les seves funcions.
- El Servei Públic de Consum (SPC) ha de tenir, com a mínim, dues persones en la seva estructura.

Condicions d'execució i justificació

Despeses elegibles: Despesa corrent dels capítols pressupostaris:
Capítol 1.
Capítol 2.
Capítol 4.
Documentació per a la justificació: Si s'obté una acció concertada, en funció de la modalitat d'execució i l'import de l'ajut, s'ha d'adjuntar un dels formularis següents:
- C4-001-18. A càrrec del destinatari, www.diba.cat/documents/205293/152877207/C4-001-18.pdf
- C4-002-18. Per delegació en ens instrumental, www.diba.cat/documents/205293/152877207/C4-002-18.pdf
- C4-003-18. Mitjançant col·laboració interadministrativa, www.diba.cat/documents/205293/152877207/C4-003-18.pdf
- C4-004-18. Per delegació en altres ens destinataris, www.diba.cat/documents/205293/152877207/C4-004-18.pdf
- C4-005-18. Justificació de despeses simplificada (ajuts iguals o inferiors a 2.000 EUR), www.diba.cat/documents/205293/152877207/C4-005-18.pdf

Dades tècniques C4-013, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/154819108/C4-013-18.pdf
Termini d'execució i justificació:Execució:01/01/2018 a 31/12/2018
Justificació 2018: parcial, 15/11/2018; final, 31/03/2019

Verificar o requerir l'esmena del 70% de les justificacions presentades electrònicament en un termini màxim de 15 dies naturals des de l'entrada de la documentació a la Diputació, però mai en més de 20.

Mesura d'esmena: En el cas d'incomplir el termini fixat de 20 dies naturals, la unitat responsable s'ha de posar en contacte amb l'ens local en 3 dies hàbils, o menys, per disculpar-se i donar les explicacions pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim de concertació del Catàleg de serveis 2018
  • Decret 98/2014, de 8 de juliol, sobre el procediment de mediació en les relacions de consum; Llei 22/2010 de 20 de juliol, del codi de consum de Catalunya; Reial Decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la llei general per la defensa dels consumidors i usuaris; Llei 44/2006, de 29 de desembre, de millora de la protecció de consumidors i usuaris.

Afegeix a la carpeta

Descarrega

Espai de tràmits


Matèria

Comerç i consum

Recurs econòmic Recurs econòmic

Ajut econòmic

Àmbit de cooperació:
Prestació de serveis públics i garantia de la cohesió social

Unitat prestadora:
Servei de Suport a les Polítiques de Consum

Tel. 934 022 130
s.suportpolc@diba.cat
Formulari de contacte

Termini sol·licitudTermini sol·licitud

08/02/2018

Codi recurs

18238