Àrea de Territori i Sostenibilitat
Protecció civil

Plans de protecció civil municipals - DUPROCIM

La normativa de protecció civil i el Decret 155/2014, pel qual s'aprova el contingut mínim per a l'elaboració i l'homologació dels plans de protecció civil municipals, estableixen els municipis que han d'elaborar plans de protecció civil. Els municipis obligats hauran de redactar el document únic de protecció civil municipal (DUPROCIM), per a la planificació de la protecció civil en el seu terme, que incorporarà tots els riscos que afectin el municipi. La finalitat del recurs és la redacció dels documents de protecció civil municipals necessaris per donar compliment a la normativa vigent, i inclou:
- La redacció del DUPROCIM
- L'actualització i revisió del DUPROCIM
- La implantació del DUPROCIM.


Destinataris:
Ajuntaments de municipis de fins a 75.000 habitants, entitats municipals descentralitzades

Criteris de valoració: Puntuació
Grau de vulnerabilitat del municipi 60
Nombre d'habitants de l'ens, amb preferència pels que tinguin menys població 40

Condicions d'execució i justificació

Obligació de cofinançament: El cost del treball serà cofinançat per l'ens local:
- fins a 5.000 habitants: 0%
- de 5.001 a 20.000 habitants: 10%
- de 20.001 a 50.000 habitants: 20%
- més de 50.000 habitants: 30%
Els treballs en què l'import a cofinançar per l'ens local sigui inferior a 1.000 euros seran assumits al 100% per la Diputació de Barcelona.

Procedència dels fons de l'ens local: Qualsevol
Termini d'execució i justificació:

Garantir que un mínim del 80% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre la qualitat del servei o producte prestat siguin iguals o superiors a 7 sobre 10 punts, però mai menys de 6.

Mesura d'esmena: S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim de concertació del Catàleg de serveis 2018
  • Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya

Afegeix a la carpeta

Descarrega

Espai de tràmits


Matèria

Urbanisme i habitatge

Recurs tècnic Recurs tècnic

Redacció de plans, projectes i informes

Àmbit de cooperació:
Prestació de serveis públics i garantia de la cohesió social

Unitat prestadora:
Oficina Activitats

Tel. 934 049 312
o.activitats@diba.cat
Formulari de contacte

Termini sol·licitudTermini sol·licitud

02/04/2018

Codi recurs

18187