Àrea d'Atenció a les Persones
Joventut

Equipaments juvenils municipals

Elaboració de projectes de concepció, disseny, gestió o dinamització d'equipaments juvenils municipals. La finalitat del recurs és que aquests equipaments esdevinguin una eina central en el desenvolupament de les polítiques de joventut dels ens locals.


Destinataris:
Ajuntaments, consells comarcals, mancomunitats, comunitats de municipis, consorcis locals, entitats municipals descentralitzades

Criteris de valoració: Puntuació
Nombre d'habitants de l'ens local, amb priorització dels municipis amb menys població 60
Grau de qualitat tècnica de l'actuació, en termes de concepció, planificació, execució i claredat expositiva 40

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Dades tècniques C1-033, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/154819111/C1-033-18.pdf
Nombre màxim de sol·licituds: Una per ens local.

Condicions d'execució i justificació

Documentació per a la justificació: En un termini d'un mes des de la recepció del document elaborat a través d'aquest recurs, l'ens destinatari haurà de lliurar un informe a l'Oficina del Pla Jove de conformitat amb el treball rebut o indicant, si escau, la causa de la no conformitat.

Garantir que un mínim del 75% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre la competència professional del personal que l'ha assistit siguin iguals o superiors a 7 sobre 10 punts, però mai menys de 6.

Mesura d'esmena: S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

El 100% de les assistències s'han de finalitzar en un termini màxim de 11 mesos des de la seva comunicació d'aprovació al PMT.

Mesura d'esmena: En el cas d'incomplir el termini fixat de 11 mesos, la unitat responsable s'ha de posar en contacte amb l'ens local en 3 dies hàbils, o menys, per disculpar-se i donar les explicacions pertinents

Normativa aplicable:

  • Règim de concertació del Catàleg de serveis 2018
  • Llei 33/2010, d'1 d'octubre, de polítiques de joventut de Catalunya; Decret 90/2013 de 29 de gener, pel qual s'aprova el Pla nacional de joventut de Catalunya 2010-2020.

Afegeix a la carpeta

Descarrega

Espai de tràmits


Matèria

Benestar i ciutadania

Recurs tècnic Recurs tècnic

Redacció de plans, projectes i informes

Àmbit de cooperació:
Prestació de serveis públics i garantia de la cohesió social

Unitat prestadora:
Oficina Pla Jove

Tel. 934 022 556
o.plaj@diba.cat
Formulari de contacte

Termini sol·licitudTermini sol·licitud

02/04/2018

Codi recurs

18088