Àrea d'Atenció a les Persones
Joventut

Eines per planificar les polítiques locals de joventut

Assessorament i acompanyament tècnic per a l'elaboració d'eines de planificació de polítiques locals de joventut. La finalitat del recurs és que els ens locals puguin planificar les seves polítiques de joventut tant a curt com a mitjà termini:
- Planificació a curt termini: plans d'actuació anuals
- Planificació a mitjà termini: diagnosis i avaluacions de plans locals de joventut.


Destinataris:
Ajuntaments, consells comarcals, mancomunitats, comunitats de municipis, consorcis locals, entitats municipals descentralitzades

Criteris de valoració: Puntuació
Nombre d'habitants de l'ens local, amb priorització dels municipis amb menys població 60
Existència de recursos propis de l'ens en l'àmbit de joventut 40

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Dades tècniques C1-032, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/154819111/C1-032-18.pdf
Nombre màxim de sol·licituds: Cada ens local podrà sol·licitar un pla d'actuació anual i una diagnosi i/o avaluació.

Condicions d'execució i justificació

Documentació per a la justificació: En un termini d'un mes des de la recepció del document elaborat a través d'aquest recurs, l'ens destinatari haurà de lliurar un informe a l'Oficina del Pla Jove de conformitat amb el treball rebut o indicant, si escau, la causa de la no conformitat.

Garantir que un mínim del 75% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre la competència professional del personal que l'ha assistit siguin iguals o superiors a 7 sobre 10 punts, però mai menys de 6.

Mesura d'esmena: S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

El 100% de les assistències s'han de finalitzar en un termini màxim de 11 mesos des de la seva comunicació d'aprovació al PMT.

Mesura d'esmena: En el cas d'incomplir el termini fixat de 11 mesos, la unitat responsable s'ha de posar en contacte amb l'ens local en 3 dies hàbils, o menys, per disculpar-se i donar les explicacions pertinents

Normativa aplicable:

  • Règim de concertació del Catàleg de serveis 2018
  • Llei 33/2010, d'1 d'octubre, de polítiques de joventut de Catalunya; Decret 90/2013 de 29 de gener, pel qual s'aprova el Pla nacional de joventut de Catalunya 2010-2020.

Afegeix a la carpeta

Descarrega

Espai de tràmits


Matèria

Benestar i ciutadania

Recurs tècnic Recurs tècnic

Redacció de plans, projectes i informes

Àmbit de cooperació:
Prestació de serveis públics i garantia de la cohesió social

Unitat prestadora:
Oficina Pla Jove

Tel. 934 022 556
o.plaj@diba.cat
Formulari de contacte

Termini sol·licitudTermini sol·licitud

08/02/2018

Codi recurs

18080