Àrea d'Atenció a les Persones
Inclusió social i lluita contra la pobresa

Dret a l'alimentació

Suport tècnic en el disseny i desenvolupament de projectes socials de suport a famílies vulnerables des d'una perspectiva integral de l'alimentació que involucri polítiques de benestar social, salut, sostenibilitat, promoció econòmica i comerç.
L'acompanyament també pot comportar suport en la gestió i implementació de projectes i serveis d'alimentació específics, com ara centres de distribució d'aliments, sereis d'àpats socials, menjadors socials,... I també altres projectes relacionat, com en el cas d'horts socials, cuines comunitàries i altres projectes innovadors i de treball comunitari.


Destinataris:
Ajuntaments, consells comarcals, mancomunitats, comunitats de municipis, consorcis locals

Criteris de valoració: Puntuació
Existència d'estructura o recursos propis de l'ens 40
Existència d'antecedents: recursos atorgats en anys anteriors per promoure la rotació dels ens locals 40
Treball en xarxa amb altres actors 20

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Dades tècniques C1-004, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/154819111/C1-004-18.pdf
Nombre màxim de sol·licituds: Cada ens només pot presentar una sol·licitud d'entre els recursos tècnics del Servei d'Acció Social. El recurs "Espais d'intercanvi de plans locals d'acció comunitària inclusiva" no comptabilitza en aquest màxim.

El 100% dels treballs s'han de lliurar en un termini màxim de 3 mesos des de la realització de l'objecte de l'assistència.

Mesura d'esmena: En el cas d'incomplir el termini fixat de 3 mesos, la unitat responsable s'ha de posar en contacte amb l'ens local en 3 dies hàbils, o menys, per disculpar-se i donar les explicacions pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim de concertació del Catàleg de serveis 2018
  • Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya

Afegeix a la carpeta

Descarrega

Espai de tràmits


Matèria

Benestar i ciutadania

Recurs tècnic Recurs tècnic

Redacció de plans, projectes i informes

Àmbit de cooperació:
Prestació de serveis públics i garantia de la cohesió social

Unitat prestadora:
Servei Acció Social

Tel. 934 022 471
s.accios@diba.cat
Formulari de contacte

Termini sol·licitudTermini sol·licitud

08/02/2018

Codi recurs

18076