Àrea d'Atenció a les Persones
Joventut

Disseny de plans locals de joventut

Acompanyament adreçat a personal tècnic local per tal que adquireixin els recursos necessaris per a l'elaboració de la fase de disseny d'un pla local de joventut. Es pretén que, en acabar l'acompanyament, cada professional hagi pogut redactar, efectivament, el disseny corresponent al seu ens local. El suport implica la presència del tècnic o tècnica referent durant 10 sessions que tenen una durada global de 50 hores. L'acompanyament presencial es complementa amb un suport en línia per facilitar a cada professional la feina de redacció.


Destinataris:
Ajuntaments, consells comarcals, mancomunitats, comunitats de municipis, consorcis locals, entitats municipals descentralitzades

Criteris de valoració: Puntuació
Nombre d'habitants de l'ens local, amb priorització dels municipis més petits 50
Existència de recursos propis de l'ens en l'àmbit de joventut 50

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Dades tècniques C1-031, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/154819111/C1-031-18.pdf
Nombre màxim de sol·licituds: Una per ens local.
Altres condicions: Els ens locals que sol·licitin el recurs hauran de disposar de la diagnosi corresponent al seu Pla local de joventut a l'inici de l'acompanyament.

Condicions d'execució i justificació

Documentació per a la justificació: L'ens local ha d'entregar a través del Portal de tràmits (PMT) una còpia del disseny del Pla local de joventut elaborat.

Garantir que un mínim del 75% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre la competència professional del personal que l'ha assistit siguin iguals o superiors a 7 sobre 10 punts, però mai menys de 6.

Mesura d'esmena: S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

El 100% de les aprovacions o denegacions dels recursos s'han de comunicar mitjançant el PMT en un termini màxim de 3 mesos des de la finalització del termini de sol·licitud del recurs.

Mesura d'esmena: En el cas d'incomplir el termini fixat de 3 mesos, la unitat responsable s'ha de posar en contacte amb l'ens local en 3 dies hàbils, o menys, per disculpar-se i donar les explicacions pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim de concertació del Catàleg de serveis 2018
  • Llei 33/2010, d'1 d'octubre, de polítiques de joventut de Catalunya; Decret 90/2013 de 29 de gener, pel qual s'aprova el Pla nacional de joventut de Catalunya 2010-2020

Afegeix a la carpeta

Descarrega

Espai de tràmits


Matèria

Benestar i ciutadania

Recurs material Recurs material

Realització de serveis i activitats

Àmbit de cooperació:
Prestació de serveis públics i garantia de la cohesió social

Unitat prestadora:
Oficina Pla Jove

Tel. 934 022 556
o.plaj@diba.cat
Formulari de contacte

Termini sol·licitudTermini sol·licitud

08/02/2018

Codi recurs

18075