Àrea de Territori i Sostenibilitat
Urbanisme i regeneració urbana

Diagnosis i estratègies (DIES) d'urbanisme, regeneració urbana i activació temporal d'espais buits

Davant d'una temàtica específica i de forma prèvia a l'activació de les actuacions concretes que correspongui, els documents de diagnosis i estratègies (DIES) tenen per objecte analitzar a fons la problemàtica plantejada i formular les estratègies (i si s'escau, les alternatives) d'actuació a portar a terme, establint els seus trets essencials (contingut, cost, calendari, agents, etc.). Els DIES faciliten la presa de decisions per part de l'ens local, permeten disposar de la programació real de les actuacions a portar a terme i determinen els trets essencials per a la contractació o el desenvolupament de les actuacions previstes.
Els DIES poden fer referència a:
- Problemàtiques urbanístiques, sobre qüestions de planejament, gestió, protecció de la legalitat, etc.
- Regeneració d'àrees urbanes, destinades a la seva transformació o millora, des d'una òptica multisectorial (urbanística, social, econòmica, ambiental, etc.) i amb voluntat d'intervenció integral.
- Adequació i activació temporal d'espais buits d'àrees urbanes, destinades a la identificació d'espais en desús (buits o edificats, públics o privats) i definició d'estratègies d'actuació mitjançant actuacions senzilles i de baix cost, per tal de promoure la seva activació i assolir retorns d'interès públic (prestació de serveis, capital social, millora ambiental, etc.)


Destinataris:
Ajuntaments, consells comarcals, mancomunitats, comunitats de municipis, consorcis locals, entitats municipals descentralitzades

Criteris de valoració: Puntuació
Grau de problemàtica i urgència de la temàtica objecte de sol·licitud 30
Grau de viabilitat i adequació tècnica, econòmica i temporal de la sol·licitud 30
Variables de qualitat de la sol·licitud: abast supralocal, innovació, transferibilitat, etc. 20
Nombre d'habitants de l'ens, amb preferència pels que tinguin menys població 20

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Dades tècniques C1-148, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/154819111/C1-148-18.pdf
Nombre màxim de sol·licituds: Dues per ens. En cas de dues sol·licituds, cal que l'ens determini en el formulari l'actuació que prioritza. No es poden estimar més de dues actuacions de les sol·licitades per l'ens en el conjunt de recursos del Servei d'Urbanisme.
Altres condicions: Per actuacions d'abast supralocal, cal que l'ens es posi en contacte amb la unitat prestadora abans de formular la sol·licitud.
La redacció de DIES relatius a urbanitzacions amb dèficits urbanístics, cal sol·licitar-la a través del recurs "Estratègies i instruments urbanístics per urbanitzacions amb dèficits".

Condicions d'execució i justificació

Obligació de cofinançament: Amb caràcter general, el cost dels honoraris professionals de l'actuació serà cofinançat per l'ens local, fent-se efectiu el cofinançament a l'inici de l'actuació.
El cost del treball serà cofinançat per l'ens local: de 1.001 a 5.000 habitants: 5% ; de 5.001 a 20.000 habitants: 10%; de 20.001 a 50.000 habitants: 20%; més de 50.000 habitants: 30 %.
Resten exempts de l'obligació de cofinançar:
- les actuacions en que l'import a cofinançar sigui inferior a 1.000 euros
- les actuacions d'abast supralocal (més d'un municipi).

Procedència dels fons de l'ens local: Qualsevol

El 100% de les aprovacions o denegacions dels recursos s'han de comunicar mitjançant el PMT en un termini màxim de 3 mesos des de la finalització del termini de sol·licitud.

Mesura d'esmena: En el cas d'incomplir el termini fixat de 3 mesos, la unitat responsable s'ha de posar en contacte amb l'ens local en 3 dies hàbils, o menys, per disculpar-se i donar les explicacions pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim de concertació del Catàleg de serveis 2018
  • Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'Urbanisme de Catalunya; Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme, d'acord amb les modificacons introduides per la Llei 3/2012 de 22 de febrer i posteriors; Decret 305/2006, de 18 de juliol, del Reglament de la Llei d'Urbanisme (RLU) i les modificacions posteriors;Decret 64/2014, de 13 de maig, del Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística; Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 d'octubre, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitacion Urbana

Afegeix a la carpeta

Descarrega

Espai de tràmits


Matèria

Urbanisme i habitatge

Recurs tècnic Recurs tècnic

Redacció de plans, projectes i informes

Àmbit de cooperació:
Manteniment i reposició d'inversions per al foment de la diversificació econòmica

Unitat prestadora:
Servei d'Urbanisme

Tel. 934 020 648
s.urbanisme@diba.cat
Formulari de contacte

Termini sol·licitudTermini sol·licitud

02/04/2018

Codi recurs

18074