Àrea d'Atenció a les Persones
Joventut

Finançament en l'àmbit de joventut

Suport per garantir la sostenibilitat de les polítiques de joventut als ens locals i per a l'impuls de l'emancipació i l'autonomia juvenils.


Destinataris:
Ajuntaments, consells comarcals, mancomunitats, comunitats de municipis, consorcis locals, entitats municipals descentralitzades

Criteris de valoració: Puntuació
Nombre d'habitants de l'ens local, amb priorització dels municipis més petits 60
Grau de qualitat tècnica de l'actuació, en termes de concepció, planificació, execució i claredat expositiva 40

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Memòria de sol·licitud, descarregueu-la a:
www.diba.cat/documents/205293/154819111/C1-001-18.pdf
Nombre màxim de sol·licituds: Una per ens local.

Condicions d'execució i justificació

Obligació de cofinançament: Percentatge de cofinançament per part de l'ens destinatari sobre el cost total de l'actuació: 15%
Resten exempts de l'obligació de cofinançar els municipis de fins a 5.000 habitants, els consells comarcals i els ens locals amb ajuts i assistències d'import inferior a 2.000 euros.

Procedència dels fons de l'ens local: Qualsevol
Despeses elegibles: Despesa corrent dels capítols pressupostaris:
Capítol 1.
Capítol 2.
Capítol 4.
Import màxim d'ajut: 30.000 €
Documentació per a la justificació: Si s'obté una acció concertada, en funció de la modalitat d'execució i l'import de l'ajut, s'ha d'adjuntar un dels formularis següents:
- C4-001-18. A càrrec del destinatari, www.diba.cat/documents/205293/152877207/C4-001-18.pdf
- C4-002-18. Per delegació en ens instrumental, www.diba.cat/documents/205293/152877207/C4-002-18.pdf
- C4-003-18. Mitjançant col·laboració interadministrativa, www.diba.cat/documents/205293/152877207/C4-003-18.pdf
- C4-004-18. Per delegació en altres ens destinataris, www.diba.cat/documents/205293/152877207/C4-004-18.pdf
- C4-005-18. Justificació de despeses simplificada (ajuts iguals o inferiors a 2.000 EUR), www.diba.cat/documents/205293/152877207/C4-005-18.pdf

Memòria de realització, descarregueu-la a:
www.diba.cat/documents/205293/154819108/C4-006-18.pdf
Termini d'execució i justificació:Execució:01/01/2018 a 31/12/2018
Justificació 2018: parcial, 15/11/2018; final, 31/03/2019

Garantir que un mínim del 80% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre l'atenció personalitzada rebuda de la Diputació de Barcelona siguin iguals o superiors a 7 sobre 10 punts, però mai menys de 6.

Mesura d'esmena: S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim de concertació del Catàleg de serveis 2018
  • Llei 33/2010, d'1 d'octubre, de polítiques de joventut de Catalunya

Afegeix a la carpeta

Descarrega

Espai de tràmits


Matèria

Igualtat i ciutadania

Recurs econòmic Recurs econòmic

Ajut econòmic

Àmbit de cooperació:
Prestació de serveis públics i garantia de la cohesió social

Unitat prestadora:
Oficina Pla Jove

Tel. 934 022 556
o.plaj@diba.cat
Formulari de contacte

Termini sol·licitudTermini sol·licitud

08/02/2018

Codi recurs

18121